L’ ICF (Institut Català de Finances) ofereix els préstecs Indústria 4.0 a empreses tant industrials com de serveis, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat industrial catalana.

Principals característiques dels projectes empresarials que poden optar al finançament:
– projectes que comportin una inversió mínima d’1,5 milions € en el cas de pimes o
5 milions en el cas de grans empreses, i
– han de tenir impacte en l’increment o manteniment de l’activitat productiva, en
l’ocupació, en la dinamització de l’activitat en la cadena de valor, en l’ús intensiu de
les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) en els processos
productius, i en la resta dels seus àmbits d’activitat.

Principals característiques dels préstecs:
– import finançat fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 400.000 € en cas
de pimes; i de 2,8 milions € en cas de grans empreses,
– termini fins a 10 anys (amb 2 anys de carència inclosos),
– tipus d’interès Euríbor a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en
funció del projecte (Euríbor mínim del 0%), i
– comissió d’obertura màxima del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització
anticipada, mínim del 0,25% de l’import amortitzat.

La Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement és l’encarregada d’estudiar els projectes per valorar-ne l’elegibilitat i aprovar, si és el cas, la bonificació del tipus d’interès d’acord amb la dotació pressupostària disponible.

Termini presentació projectes 31/12/19.

Més inf. a l’enllaç.

Font: ICF

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *