El passat 9 de juny es va publicar al DOGC l’ORDRE EMC/78/2020 amb les bases reguladores de les subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

Aquesta línia de subvencions està destinada a fer efectiva la continuïtat de l’activitat de les micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció que han patit pèrdues econòmiques en virtut de la declaració de l’estat d’alarma i a conseqüència dels efectes de la COVID-19 amb la finalitat de mantenir els treballadors i treballadores amb contracte indefinit.

Empreses beneficiàries

Es poden beneficiar d’aquests ajuts, entre d’altres els requisits establerts a les bases, les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques. Veure annex 2 de l’ l’ORDRE EMC/78/2020) i amb seu social o seu operativa a Catalunya i que puguin acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any anterior.

Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit.

L’import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està disponible a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya http://canalempresa.gencat.cat.

Termini de sol·licitud

20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació:

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *