L’ajut es concedeix al 100% de les persones que hi tenen dret i que van fer la inscripció prèvia al registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19

Aquest ajut extraordinari consisteix en un pagament únic de 2.000 euros, adreçat a les persones treballadores autònomes que van presentar el formulari d’inscripció prèvia al registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19.

Les que van fer la inscripció prèvia es consideren sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer res i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits. Per tant, no cal presentar cap altre formulari ni petició.

Si totes les dades que es van facilitar al fer la inscripció prèvia són correctes, es dictarà resolució d’atorgament i es rebrà directament l’import de l’ajut al compte corrent que es va indicar a la sol·licitud. Aquest pagament es farà efectiu abans del 31 de desembre de 2020.

Les persones que es van inscriure al registre per percebre l’ajut i que compleixen els requisits, rebran 2.000€.

Perfil dels sol·licitants

Condicions d’accés

Podeu accedir a les bases reguladores dels ajuts:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888681&language=ca_ES

Per a més informació:

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Nou-paquet-dajuts-per-als-treballadors-autonoms-afectats-per-la-COVID-19

Font: Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *