El dia 12/03/2021 va sortir publicada la RESOLUCIÓ PDA/790/2021 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a empreses de base tecnològica liderades per dones (ref. BDNS 553999).

Aquesta línia de subvencions té per finalitat millorar la competitivitat de les empreses, la implantació d’iniciatives empresarials de caràcter innovador amb base tecnològica promogudes per dones, i impulsar l’emprenedoria i el lideratge de les dones amb la pretensió d’incrementar la seva participació en el sector TIC i donar-los visibilitat.

 

Poden ser beneficiàries les empreses que compleixin els requisits següents, els quals es desglossen en requisits per als equips i requisits per a les empreses:

Requisits per a l’equip:

 – Hi ha d’haver, com a mínim, una dona a l’equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l’empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). Haurà de tenir un

mínim d’un 50% de la companyia en accions escripturades. No és necessari que la dona ocupi la posició de CEO, però sí que ha de formar part de l’equip directiu de l’empresa.

 – L’equip fundador ha d’estar compromès amb el creixement de l’empresa i dedicar la major part del temps de treball a l’empresa (a la memòria s’hi ha de fer constar les hores dedicades a l’empresa).

El compliment d’aquests requisits s’ha de fer constar a la memòria.

Requisits per a l’empresa:

 – Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d’un any i menys de tres de vida des de la seva constitució. Aquest requisit s’ha de complir en el moment de la publicació de la convocatòria i s’ha de fer constar a la memòria.

 – Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. Aquesta informació s’ha de fer constar a la memòria.

 – Ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica. Aquest requisit s’ha d’acreditar a la memòria amb un pla de negoci que expliqui el potencial de creixement (clients, mercats, tecnologia, etc.).

 

Les empreses beneficiàries que obtinguin una puntuació igual o superior a 50, d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base 10, i fins que s’esgoti el pressupost de la convocatòria, podran accedir a un ajut econòmic d’un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros. Aquest ajut econòmic pot arribar a ser del 100% del projecte presentat.

 

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració, i les disponibilitats pressupostàries.

 

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l’acompanyen, és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds i els altres tràmits del procediment de concessió de les subvencions d’entitats privades s’han de presentar per mitjans electrònics a través de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a través del web Tràmits del Gencat (http://tramits.gencat.cat), accessible des de la seu electrònica (https://seu.gencat.cat).

La documentació que s’ha de trametre, juntament amb la sol·licitud, es detalla a la base 8 de l’Ordre PDA/161/2020 de 22 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a empreses de base tecnològica liderades per dones.

 

Poden ampliar la informació d’aquesta convocatòria als següents enllaços:

Bases Reguladores Ordre PDA/161/2020 

Resolució PDA/790/2021

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *