El passat 3 de març va sortir publicada la RESOLUCIÓ EMC/813/2021 per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents pel finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 554325).

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà obert fins al 31 de desembre de 2022, o fins que s’exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

A grans trets, podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis a la producció, l’activitat principal de les quals sigui inclosa en la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) que es detalla a l’annex 2 de les bases reguladores, amb seu social o operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

 

Els ajuts consistiran en la bonificació dels interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb els pactes que figuren al Text refós del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’Institut Català de Finances per a la creació d’una línia de préstecs bonificats de projectes d’inversió i desenvolupament industrial, de 27 de febrer de 2020.

L’interès dels préstecs serà de l’EURIBOR a dotze mesos més el 2%, i sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 2% de l’interès resultant aplicable. L’import bonificat s’especificarà en la resolució corresponent d’atorgament de l’ajut.

Amb caràcter general, l’import mínim dels préstecs serà de 200.000 euros per a pimes euros i 800.000 per a grans empreses, imports corresponents a la corresponsabilitat mínima exigida a les empreses beneficiàries de finançar el 20% de les inversions elegibles (250.000 euros en cas de pimes, i 1.000.000 en el cas de grans empreses). L’import del préstec no podrà superar el 80% de l’import de l’actuació subvencionable.

El termini màxim d’amortització serà de 10 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

 

Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’Institut Català de Finances (www.icf.cat), juntament amb la documentació que s’especifica al 4.4 de la Resolució EMC/813/2021.

 

Poden ampliar la informació d’aquesta convocatòria als següents enllaços:

Resolució EMC/813/2021

Bases Reguladores Ordre EMC/228/2020 

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *