RESOLUCIÓ EMC/1188/2021, de 21 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte (ref. BDNS 558964).

Aquests ajuts van dirigits a empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE), i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

 

D’entre els articles inclosos en aquesta resolució en destaquem els següents:

Article 1: Objecte.

Obrir la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

 Article 3: Bases reguladores.

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1084/2021, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte (DOGC núm.8391 de 21 d’abril de 2021).

Podeu descarregar la Resolució EMC/1084/2021 en PDF al següent enllaç.

Article 4: Aplicació pressupostària i import.

4.1 La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 4.400.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/662.

4.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ.

4.3 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 5: Sol·licituds i termini de presentació.

Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 22 de juliol de 2021.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s’estableixen a la base 6 de les bases reguladores d’aquests ajuts.

Article 7: Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos.

7.1 L’òrgan competent per dictar resolució és el/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d’incloure, com a mínim, la identificació de la sol·licitant, l’import, les condicions, si s’escau el percentatge subvencionat del cost de l’activitat i la seva subjecció a la secció 2.7.1 de la Decisió SA. 56851, imports limitats d’ajut del Marc Temporal Nacional d’ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d’interès de préstecs per donar suport a l’economia en el brot actual de la COVID-19 (secció 3.1 del Marc Temporal europeu)

7.4 La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

7.5 En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s’entendrà que la sol·licitud s’ha desestimat d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.6 Contra ajuts aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l’article 46 i l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. La presentació del recurs potestatiu de reposició es farà de manera electrònica i d’acord preferentment amb la base 6.2 d’aquest annex.

 

Poden consultar la RESOLUCIÓ EMC/1188/2021 completa, aquí.

Per sol·licitar aquests ajuts, i accedir a una informació més detallada sobre la normativa i documentació relacionada, poden accedir al següent enllaç d’Acció.

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *