RESOLUCIÓ EMT/2202/2021, de 12 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2021 (ref. BDNS 574921).

Organisme responsable:
Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball.


Termini per demanar l’ajut:
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 19 de juliol de 2021 a les 9:00 hores i finalitza el 30 de setembre de 2021 a les 15.00 hores.

Finalitat:
Promoure una línia de foment directe de l’ocupació per a la contractació d’aquestes persones en el mercat ordinari de treball, i en aquest objectiu obrir la convocatòria per a la concessió dels ajuts que preveu l’Ordre TSF/65/2018, d’11 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2021.

Beneficiaris:
Es poden acollir als ajuts que preveu aquesta Ordre les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

Quantia de l’ajut:
La subvenció màxima és de 6.650,00 euros per contractes de treball celebrats durant l’any 2021 a jornada complerta d’una durada màxima de 12 mesos.
Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional. La durada mínima del contracte de treball es de 6 mesos.
Els contractes de treball de durada indefinida, a efectes del càlcul de la subvenció, s’assimilaran als contractes de treball de 12 mesos, que és la durada màxima subvencionable.

Requisits:
Les bases publicades recullen els requisits establerts en el seu Annex 1 punt 8.

Sol·licituds:
El formulari de sol·licitud normalitzat estarà a la disposició de les persones interessades al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)

Procediment de concessió:
– El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes bases és la concurrència no competitiva.

– Aquests ajuts es tramiten amb la presentació prèvia de la sol·licitud de l’entitat interessada i el compliment dels requisits establerts.

– L’adjudicació de la subvenció s’efectua per estricte ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre del Departament, fins a l’esgotament del crèdit disponible.

– El procediment d’atorgament s’iniciarà a instància de part mitjançant la presentació de la sol·licitud. L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a la persona titular de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat. Correspon resoldre aquesta subvenció a la persona titular de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa.

– No es poden concedir subvencions per una quantia superior a la que determina la convocatòria.

– Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l’òrgan competent hagi de dur a terme per tramitar el procediment administratiu s’han de fer per mitjans electrònics d’acord amb el que estableix l’article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

Compatibilitats:
Les subvencions regulades en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya amb la mateixa finalitat. També són incompatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Bases Reguladores:
ORDRE TSF/65/2018, d’11 de juny

Més informació:

Font: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *