La Compra Pública d’Innovació (CPI) s’ha convertit en una eina estratègica per millorar el potencial innovador de les empreses i dels Ajuntaments. Des de l’Ajuntament de Terrassa s’està treballant de manera intensa amb l’objectiu de poder establir les vies que permetin articular projectes de Compra Pública d’Innovació finançats pel programa “Foment de la Innovació des de la Demanda” (FID). Com a part d’aquesta iniciativa, al maig del 2019, l’Ajuntament de Terrassa ha publicat una Consulta Preliminar al Mercat per a la cerca de solucions innovadores en els reptes d’Identificació Proactiva de Plagues de Paneroles i Terrassa Preparada i Resilient.

A continuació, es destaquen les principals característiques:

  • Participació: Oberta a totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin intenció de presentar propostes per a les necessitats no cobertes, tant en la seva definició i abast, com en el seu desenvolupament i demostració d’utilitat.
  • Enviament de propostes a l’adreça de correu electrònic [email protected]
  • Termini de presentació de propostes: 2 mesos a comptar des del 6 de maig de 2019.
  • Reptes a cobrir:
    • Repte 1: L’Ajuntament de Terrassa vol desenvolupar un projecte de detecció de plagues que permeti identificar de forma primerenca la presència dels insectes abans de la seva aparició en la via pública i activar les mesures adients d’actuació.
    • Repte 2: L’Ajuntament de Terrassa planteja adquirir sistemes i solucions innovadores que li permetin avançar en aquest àmbit i millorar la resiliència dels serveis públics, incorporant una visió holística de la problemàtica i fent possible la participació de tots els agents implicats.
  • Objectiu: l’Ajuntament de Terrassa pretén disposar de coneixement suficient de les solucions més noves i òptimes per al llançament d’un eventual procediment de Compra Pública d’Innovació orientada a la solució dels reptes identificats i a la seva implantació posterior en els processos i procediments de l’Ajuntament de Terrassa.

Per a més informació, es poden consultar les bases de la Consulta Preliminar al Mercat de l’Ajuntament de Terrassa que inclou dos annexos: Annex I. Reptes i Annex II. Formulari de sol·licitud.